כל מוצרי החלב - חלב ישראל מהדרין.
מאפים ועוגות שמכלים שוקולד או ממרח נוטלה - מכילים אבקת חלב נוכרי.
למגשי אירוח גורמה לארוע לחצו כאן
לקוחות יקרים- לפי הוראות משרד הבריאות המוצרים אינם מגיעים חמים ויש להערך לחימום המוצרים!
תפריט
09-7670133
רחוב התע"ש 20 כפר סבא
כשר חלבי
להזמנות חייגו: 09-767-0133
כתובתינו: רחוב התע"ש 20 כפר סבא

תנאי שימוש

1. תנאי התקשרות משפטיים למשתמש באתר

1.1. חברת גלי׳ס דברים שאבא שלי אופה בע"מ ח.פ 514243294 (להלן "מפעילת האתר" ו/או "החברה") מאפשרת לציבור הרחב גישה ושימוש באתר האינטרנט המצוי בשליטתה שכתובתו: www.Galisbakery.co.il (להלן: "האתר"), הכל בכפיפות לתנאי ההתקשרות והשימוש המפורטים להלן בתקנון זה (להלן: "תנאי השימוש").

1.2. האתר משמש בין היתר למתן מידע ביחס לפעילות החברה ובכלל זאת בנוגע לבית קפה שהיא מפעילה ועסק לקונדיטוריה.

1.3. החברה שומרת על זכותה לשנות מעת לעת, את תנאי השימוש. במקרה כזה, השינוי יהא תקף החל מרגע פרסומו באתר, והכל מבלי שהחברה תהא מחויבת להודיע על כך באופן מיוחד למשתמשים ועל המשתמש החובה להתעדכן בעצמו טרם השימוש באתר בתנאי השימוש העדכניים.

1.4. לכן, טרם גלישה ו/או כל שימוש באתר ובכלל זאת בשירותי התשלום והרכישה המקוונת באתר או בכל שירות אחר המוצע באתר, המשתמש מתבקש לקרוא בעיון הוראות מסמך תנאי שימוש זה וכן
את הצהרת הפרטיות, המהווים בסיס משפטי מחייב לפעולות ולשירותים המבוצעים באמצעות אתר זה.

1.5. מובהר, כי כל שימוש באתר ובכלל זאת גלישה באתר, מהווה הסכמה לתנאי השימוש המפורטים להלן.

1.6. על כן, אם המשתמש אינו מסכים לתנאי השימוש באתר המפורטים להלן ו/או יש לו השגה כל שהיא לגביהם, עליו להימנע מכל שימוש שהוא באתר.

2. שימוש אסור באתר

השימוש באתר זה מוגבל אך ורק לשימושים המותרים בתנאי השימוש המפורטים לעיל ולהלן ולהוראות הדין הכללי. מבלי לפגוע בכלליות האמור:

2.1. אין להשתמש באתר זה ו/או לנקוט בפעולה כלשהי אשר יש בה כדי לשבש ו/או לפגוע בפעולת האתר ו/או אשר יש בה כדי לפגוע במשתמשים אחרים ו/או לשבש להפריע את שימושם באתר.

2.2. אין להשתמש באתר באופן העלול להזיק, לשתק, לגרום עומס יתר או לפגוע באתר או בצדדים שלישיים בכל דרך אחרת.

2.3. אין לבצע כל פעולה באתר תחת זהות של אחר. על המשתמש באתר להיות אדם או תאגיד או גוף משפטי אחר בעל כשירות משפטית לבצע פעולות משפטיות, כמשמעם של מונחים אלה בחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות תשכ"ב 1962.

2.4. אסור לעשות כל שימוש באתר זה לכל מטרה שאינה חוקית.

2.5. כל תכני האתר הינם מוגנים. ויובהר: השימוש באתר אינו כולל מתן אישור להעתיק לשכפל, להפיץ, לפרסם ו/או להשתמש בכל דרך אחרת את תכני האתר, מבלי שהחברה נתנה לכך את הסכמתה לכך, בכתב ומראש ושימושים אלו אסורים בהחלט.

3. פרטיות ושמירת מידע

3.1. טרם גלישה ו/או כל שימוש אחר באתר, המשתמש מתבקש לקרוא בעיון גם את הוראות מדיניות הפרטיות של החברה בכתובת הצהרת הפרטיות .

3.2. פרטי המידע הנמסרים על הגולשים במסגרת השימוש באתר, מאובטחים על ידי החברה והחברה פועלת בהתאם לחוק הגנת הפרטיות.

3.3. בנוסף, עשויים לפעול באתר יישומים ו/או ממשקים שונים האוספים וצוברים מידע על פעילות המשתמש באתר, ומנתחים אותו.

3.4. המידע שנמסר על ידי המשתמש באתר עשוי להישמר במאגרי מידע, בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות ולשמש לצורך פיתוח ושיפור השירותים.

3.5. החברה תפעיל את מיטב מאמציה לוודא את שמירת הפרטיות של הפעולות של משתמשי האתר באמצעות האתר לרבות סודיות פרטי אמצעי התשלום הנמסרים על ידי המשתמשים באתר, בכפוף
להוראות כל דין.

3.6. מובהר כי בעת ביצוע פעולות שונות באתר המשתמש עשוי לקבל הצעות החברה לקבל ממנה ו/או מטעם צדדים שלישיים הודעות ו/או דיוורים שונים, לרבות דברי פרסומת.

4. אחריות

4.1. האתר ניתן לשימוש הגולשים בתצורתו הנוכחית כמו שהוא כפי שמצאה לנכון החברה. החברה אינה אחראית להתאמת האתר לדרישות המשתמשים, ולמשתמש לא תהא כל טענה, כלפי החברה בגין תצורת האתר, מאפייניו, תכניו, מגבלותיו ו/או התאמתו לדרישות המשתמש.

4.2. מובהר כי החברה ו/או מי מטעמה אינם אחראים (במישרין ו/או בעקיפין) לכל נזק מכל מין וסוג שהוא (ישיר ו/או עקיף) כתוצאה מהשימוש (לרבות חוסר היכולת לשימוש) באתר ו/ו בתכניו.

4.3. ידוע למשתמש, כי האתר אף עשוי להכיל קישורים לאתרי אינטרנט אחרים אשר מצויים בשליטת צדדים שלישיים. לחברה אין שליטה על אתרים אלה ו/או התכנים המופעים בהם והיא אינה נושאת באחריות כלשהי בנוגע לאותם אתרים ו/או התכנים המופיעים בהם. עוד יובהר, כי חלק מהמידע ותכני המידע המופיעים באתר נמסרו לחברה ע"י צדדים שלישיים. מובהר למשתמש, כי החברה לא ביצעה בדיקה כלשהי בנוגע לתכנים והיא אינה אחראית לתכנים ו/או למידע אשר נמסרו לה מצדדים שלישיים, אפילו אם אלו יהיו פוגעים ו/או פסולים מכל סיבה שהיא (לרבות, פגיעה בקניין רוחני, פגיעה פרטיות, לשון הרע, השמצות וגידופים, בוטות מינית, גזענות וכדומה ו/או כל עוולה אחרת).

4.4. ידוע למשתמש באתר, כי כל מערכת תקשורת ממוחשבת, המבוססת על תוכנות ורכיבי חומרה שונים (ובכלל זאת גם האינטרנט עצמו) עשויה לסבול לעתים מתקלות. החברה עושה מאמץ לשמור על תקינות פעילותו של האתר. יחד עם זאת, החברה אינה מתחייבת (ולמעשה כלל אינה יכולה להתחייב) שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו בלא הפסקות, קלקולים או תקלות - לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת. בנוסף, מובהר, כי עשויות לחול הפסקות שירות זמניות, שיבושים או הפרעות במתן שירותי האתר וכי החברה אף רשאית לנתק או להגביל זמנית את פעילות האתר לשם ביצוע פעולות תחזוקה, הקמה ו/או שדרוג, ו/או במצבי חירום, מסיבות ביטחון ו/או בשל נסיבות של כוח עליון. מובהר ,כי החברה תהא פטורה מאחריות לכל נזק, הפסד או הוצאה כלשהם העלולים להיגרם למשתמש כתוצאה מתקלות שאינן בשליטת החברה ובכלל זאת, תקלות ברשת האינטרנט. בכל מקרה אשר בו, מחמת כוח עליון או גורמים אחרים שאינם בשליטת החברה, אשר ימנעו מהחברה לנהל את השירותים הניתנים באתר כתקנם, ו/או אם יפגעו תקלות במחשוב או במערכות התקשורת בהשלמת הפעולה באתר, תהא החברה רשאית להודיע על ביטול הפעולה. במקרה כזה, יושב למבצע רכישה באתר, אשר בוטלה ביוזמת החברה בנסיבות האמורות לעיל, כל סכום ששולם על ידו, ותבוטל פעולת חיוב כרטיס האשראי. ויודגש: החברה לא תישא במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי לכל מקרה שבו פעולה באתר לא הושלמה (מכל סיבה שהיא) ו/או לכל בעיה טכנית המונעת ממשתמש לבצע פעולות באתר.

4.5. עוד מובהר, כי החברה אינה מתחייבת כי השימוש באתר יהיה נקי מגורמים מזיקים / זדוניים כגון: וירוסים, רוגלות, תולעים, סוסים טרויאנים וכיוצ"ב. אחריות המשתמש לנקוט אמצעי הגנה מקובלים (כגון שימוש בתוכנות אנטי וירוס), גיבוי המחשב וכדומה, על מנת להיערך לסיכונים מעין אלו.

4.6. ידוע למשתמש כי יתכן ובתכני האתר ייפלו טעויות ו/או שיבושים שונים כגון: טעויות סופר, טעיות ניסוח והגהה. החברה לא תהא אחראית לנזק שנגרם עקב קיום טעויות ו/או שיבושים אלו.

4.7. החברה או מי מטעמה אינם ולא יהיו אחראים לכל שימוש לרעה, שלא כדין, במרמה ו/או בלתי מורשה הנעשה בפרטי כרטיס אשראי הנמסרים לשם ביצוע פעולה באתר זה.

4.8. הלקוח יהיה אחראי לכל נזק מכל סוג שהוא שייגרם לו ו/או לצד ג' ו/או לחברה בגין כל מעשה ו/או מחדל העומדים בניגוד לחובותיו של הלקוח כל פי הסכם זה ומעצם שימושו באתר, ובכלל זאת בכל הנוגע לטעיות בהזמנה, טעיות במסירת נתונים (כגון: לגבי סוג המוצר, כמויות, כתובת לשלוח, פרטי אמצעי תשלום וכדומה) ו/או בהקלדת הנתונים וכדומה.

4.9. מבלי לגרוע מהאמור מובהר, כי החברה לא תישא בכל אחריות או חבות למעט כאמור מפורשות במסמך תנאי שימוש אלו ו/או בהתאם להוראות הדין שאין להתנות עליהם. בכל מקרה שהוא, תהיה אחריות החברה מוגבלת במידה המרבית המותרת על פי הוראות כל דין. אין באמור בכדי לגרוע מכל הוראת חוק מחייבת, לרבות חוק הגנת הצרכן, תשמ"א - 1981.

5. זכויות יוצרים וקניין רוחני

5.1. כל המידע והתכנים המצויים באתר, ובכלל זאת, זכויות הקניין הרוחני, סודות מסחריים, חומר ו/או מידע טכנולוגי ובכלל זאת תוכנות וחומרות, המצאות, שיפורים וכל מידע אחר הקשור באתר, הינם בבעלותה הבלעדית והמלאה של החברה ו/או אלו מחוזקים על ידה בהתאם להוראות הדין. מובהר, כי שימוש כלשהו בזכויות אלה, הינו אך ורק בכפוף לקבלת אישור מהחברה.

5.2. אין להכניס שינויים (מכל סוג שהוא ),ו/או להעתיק ו/או להפי(בכל דרך) ,ו/או להציג (בכל דרך) ו/או לבצע, ו/או לשכפל ו/או לפרסם ו/או למכור ו/או להעביר (בתמורה ו/או שלא בתמורה) את המידע, התוכנה או השירותים שמקורם באתר זה (ו/או כל חלק מהם), ובכלל זאת, גם קבצי מדיה ו/או קבצי אודיו ו/או סימנים מסחריים ו/או מפרטים ו/או סרטונים מהאתר.

6. מידע מסחרי ופרסומות

6.1. החברה עשויה להתיר פרסום מידע מסחרי לרבות הצבתן של פרסומות באתר (להלן "הפרסומות").

6.2. בחלק מהמקרים, הצבת פרסומות בשטחי האתר, מתבצעת באופן עצמאי על ידי צד שלישי, ללא מעורבות כלשהיא של החברה.

6.3. החברה אינה אחראית לפרסומות באתר ו/או לתוכנן ו/או למידע הנכלל בהם, בכל דרך שהיא.

6.4. הפרסומות, תוכנן ו/או המידע הנכלל בהן - הם באחריותם הבלעדית של המפרסמים, והם אינם מהווים חסות ו/או המלצה ו/או עידוד ע"י החברה להשתמש ו/או לרכוש את השירותים ו/או המוצרים המוצעים באותן פרסומות.

6.5. צדדים המפרסמים באתר עשויים לאסוף מידע על הגולש. למידע נוסף ראו מדיניות הפרטיות של החברה בכתובת הצהרת הפרטיות .

7. המוצרים

7.1. החברה משווקת מוצרים שונים בכלל זאת מוצרי מאפה, קונדיטוריה קינוחים ועוד (לעיל ולהלן: "המוצרים").

7.2. במסגרת האתר ניתנת האפשרות למשתמש באתר לרכוש מוצרים המשווקים באתר.

7.3. כל המחירים המפורטים באתר כוללים מע”מ.

7.4. מובהר כי מחירי המוצרים אינם כוללים דמי משלוח וכלים חד פעמיים מכל סוג שהוא (כגון סכו”ם, מפות, ו/או כלי הגשה) שמחירם מפורט בנפרד.

7.5. החברה אינה מתחייבת למכור את כל מגוון המוצרים שהיא משווקת במסגרת אפיקי שיווק אחרים גם באתר והיא רשאית לשנות את מגוון המוצרים שהיא משווקת באמצעות האתר בכל עת, וזאת מכל סיבה שהיא.

7.6. מחירי המוצרים באתר הינם כפי שפורסמו באתר בעת ההזמנה. החברה רשאית לשנות את המחירים מעת לעת על פי שיקול דעתה הבלעדי. החברה אינה מחויבת לזהות בין מחירי האתר למחירים באפיקי שיווק אחרים של החברה, לרבות בחנות הפיזית שמפעילה החברה.

7.7. החברה גם רשאית לערוך מבצעים והנחות במסגרת האתר, והיא רשאית להפסיקם בכל עת לפי שיקול דעתה הבלעדי.

7.8. משתמש אשר מבצע עסקה באתר (להלן: "לקוח") מסכים לתנאים המפורטים במסמך תנאי שימוש זה ביחס לכל עסקה שהינו מבצע במסגרת האתר.

7.9. כל המוצרים המשווקים ע"י החברה במסגרת האתר הינם מוצרים מזון טריים ולרוב הינם מוצרים המיוצרים על פי הזמנת לקוחות החברה, אלא אם ציון אחרת ע"י החברה.

7.10.חלק מהמוצרים אינם מיוצרים ע"י החברה ורק משווקים על ידה.

7.11.המוצרים המסופקים ללקוח מיועדים לאכילה/ צריכה בסמוך למועד האספקה (באותו היום), אלא אם כן צוין אחרת ע"י החברה.

7.12.ככל ומצוינים תאריכי תפוגה ו/או מגבלות אחרות לגבי צריכת המוצרים ובין היתר על גבי אריזתם לגבי מוצרים שאינם מיוצרים ע"י החברה – הרי שמגבלות אלו הינן באחריות יצרן המזון ולא באחריות החברה. מובהר, כי החברה אינה בודקת את הוראות יצרן המזון והמוצרים משווקים בכפוף להם.

7.13.האחריות הניתנת למוצרים הנמכרים במסגרת האתר הינה בהתאם לאחריות יצרן החלה לגבי כל מוצר ומוצר.

7.14.מובהר, כי החברה לא תהא אחראית לכל נזק שיגרם כתוצאה משימוש שנעשה במוצר בניגוד להוראות היצרן ו/או בניגוד להוראות שימוש אחרות שנמסרו ללקוח על ידי החברה.

7.15.יצוין, כי יתכן ולגבי חלק מהמוצרים ישנן הוראות לגבי אופן אחסון המוצרים. על הלקוח לאחסן את המוצרים בהתאם להוראות האחסון האמורות. לכן, טרם ביצוע שימוש כלשהו במוצר, על הלקוח לקרוא בעיון את הוראות היצרן ו/או הוראות שימוש אחרות (לרבות לגבי אופן אחסון המוצר) אשר סופקו לו עם המוצר ו/או ע"י החברה.
ככל ויש ללקוח שאלות לגבי אופן שימוש במוצר כלשהו, עליו לפנות למוקד שירות הלקוחות של החברה טרם השימוש במוצר.

7.16.החברה מעודדת צריכת מזון בריא, אולם אין היא אחראית על צריכת המזון ובכלל זאת, בחירת המוצרים וצריכתם ע"י לקוחות החברה וזו נמצאת באחריותם הבלעדית. בעניין זה, גם המלצות אישיות הניתנות ע"י נציגי החברה, הינן בבחינת הבעת דעה ו/או טעם אישי של נציגי החברה והן אינן מחייבות את החברה ו/או מהוות המלצה מטעם החברה ביחס למוצר כזה או אחר. מאחר ויתכנו רגישויות שונות, אצל אנשים שונים, למוצרים מזון שונים ו/או רכיביהם, אשר לא ניתן לצפות מראש - מובהר, כי החברה לא תהא אחראית במידה והלקוח הינו אלרגי למוצר ו/או מגלה רגישות יתר למוצר. לכן, ככל וקיים ספק ללקוח באשר לרגישותו למוצר, עליו להימנע משימוש כלשהו במוצר. מובהר, כי החברה אינה אחראית לכל נזק בריאותי או אחר שיגרם ללקוח ו/או לכל צד שלישי בגין הזמנת המוצרים ו/או צריכתם הנובעים, בין היתר, ממצבו הבריאותי של צרכן (לרבות רגישות כזו או אחרת למוצר ו/או לרכיביו).

7.17.הזמנת המוצרים כפופה להוראות הדין. נזכיר, כי מכירת משקאות אלכוהוליים מותרת אך ורק למי אשר מלאו לו 18 שנים. בעת הזמנת מוצר מסוג משקה אלכוהול, הלקוח מצהיר ומאשר כי מלאו לו 18 שנים, כי רכישת המשקאות הינה עבור אנשים מעל הגיל האמור וכי הוא עצמו רשאי לרכוש משקאות אלכוהוליים על פי חוק.

7.18.תמונות המוצרים (ו/או בקשר אל המוצרים) המוצגות באתר הינן להמחשה בלבד. מובהר, כי מעת לעת עשויים לחול הבדלים בצורתם החיצונית של המוצרים ו/או אריזתם. יתכנו גם הבדלים בין המידע המוצג באתר לבין המידע המפורט על אריזת המוצר. במקרה של פער כאמור, מתבקש הלקוח לפנות למוקד שירות הלקוחות של החברה טרם השימוש במוצר.

7.19.במסגרת האתר, עשויים להופיע גם מוצרים אשר משווקים ע"י צדדים שלישיים. החברה אינה אחראית על התכנים המפורסמים ביחס למוצרים אלו, ואין לראות בהצגת המוצרים באתר משום המלצה ו/או הבעת דעה של החברה ביחס לטיבם ו/או מאפייניהם של המוצרים האמורים.

7.20.החברה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים לכל נזק מכל מין וסוג שהוא (לרבות אך לא רק – נזק כספי, נזק גוף, פגיעה, עוגמת נפש וכיוצ”ב) בקשר למוצרים ו/או רכישתם ואחריותה של החברה מוגבלת רק למקרה של נזק ישיר וממשי בלבד הנגרם ללקוח עקב מעשה ו/או מחדל של החברה בקשר לכך, ורק במקרה בו יוכח כי הנזק ללקוח נגרם עקב רשלנות חמורה של החברה. מובהר, כי בשום מקרה החברה לא תהיה אחראית לכל נזק לצד ג' כלשהו. בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור, מובהר, כי ללקוח לא תהא כל טענה כלפי החברה, בנוגע למעשה ו/או מחדל שביצעו אחד מנציגי החברה בעת קבלת שרות מהחברה, אלא אם כן, הוכיח הלקוח, בראיות בכתב כי החברה לא נקטה באמצעים בהם היתה מחויבת על פי דין, אשר היה בהם כדי למנוע באופן מוחלט את המעשה ו/או המחדל מצד הנציג. כל תביעה מצד הלקוח תתיישן אם לא נתבעה תוך שנה מיום קרות העילה ו/או התגלותה.

7.21. המוצרים מגיעים מצוננים ברכב קירור מבוקר לפי דרישות משרד הבריאות.

7.22. כלל המוצרים יוצאים מבית העסק מצוננים (מלבד מוסים וקינוחים קפואים אחרים שיכולים להגיע קפואים). במקרה של מוצרים הדורשים חימום (קישים, לזניות, קציצות וכו) באחריות הלקוח לחמם בסמוך למועד האירוע (דף הוראות חימום מצורף עם ההזמנה).

8. ביצוע הזמנה ואישור הזמנה

8.1. החברה עושה מאמץ להחזיק מלאי זמין מהמוצרים, אך לעיתים מוצרים עשויים להיות חסרים במלאי. החברה אינה מתחייבת להחזיק מלאי מינימאלי של מוצרים, ובכל מקרה, התחייבות החברה לאספקת המוצרים הינה רק לאחר אישור ההזמנה.

8.2. לאחר ביצוע הזמנה באתר (בדר"כ בתוך דקות מביצוע ההזמנה), יקבל הלקוח פירוט של הזמנתו באמצעות אחד ו/או יותר מפרטי ההתקשרות שמסר.

8.3. לקוח שביצע עסקה יוודא שקיבל בסמוך לביצוע ההזמנה דוא"ל מהחברה ובו פרטי ההזמנה. במקרה והלקוח לא קיבל הלקוח דוא"ל כאמור עליו לפנות לשירות הלקוחות של החברה.

8.4. על הלקוח לבדוק מיד עם קבלת אישור ההזמנה את פרטי הזמנתו.

8.5. ככל ונפלה טעות בהזמנה ו/או הלקוח מעוניין לשנותה ו/או לבטל את פרטי הזמנתו עליו לפנות למוקד הלקוחות של החברה באופן מיידי.

8.6. החברה פועלת ומשקיעה זמן ומשאבים בטיפול בהזמנה והכנת הלמשלוח ללקוח. לכן החברה אינה יכולה להתחייב לאפשרות לשינוי ההזמנה ו/או במועד שהינו פחות מ 48 שעות למועד בו אמורה ההזמנה להגיע לידי הלקוח.

8.7. החברה רשאית לסרב לביצוע הזמנה לפי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי צורך לנמק וללקוח לא תהא כל טענה ביחס לכך. בפרט, מובהר, כי הזמנת המוצרים באתר אינה לסיטונאים. כך החברה רשאית לסרב לביצוע הזמנה בהיקף שאינו סביר לדעתה.

8.8. למען הסדר הטוב, מובהר כי התחייבות החברה לביצוע הזמנה הינה רק לאחר אישורה ע"י החברה ואישור ביצוע התשלום עבור ההזמנה (להלן: "אישור הזמנה").

8.9. מובהר כי החברה אינה מתחייבת לבצע כל הזמנה והיא רשאית לסרב לביצוע הזמנה מכל סיבה שהיא. בכפוף להוראות הדין הכללי, החברה רשאית, מכל סיבה שהיא, לסרב לביצוע עסקה גם לאחר שהוזמנה באתר. מובהר כי החברה רשאית לסרב לביצוע הזמנה גם לרבות לאור חשש שהלקוח אינו עומד בתנאם הקבועים במסמך זה, ובין היתר, במקרה בו הלקוח הוא בעל חוב שלא סולק ו/או שיש לה יסוד להניח כי היא לא תקבל לידיה מכל סיבה שהיא את התשלום נשוא ההזמנה או כי מדובר ברכישה סיטונאית ועוד. החברה כמובן רשאית גם לסרב לאשר הזמנה גם מהטעם שנפלו טעויות באתר כגון ביחס למוצר מסוים ו/או מחירו.

8.10.החברה רשאית גם לאשר הזמנה בכפוף למתן הגבלות ו/או תנאים, כגון: תנאים לגבי כמות הזמנות ו/או לגבי סכום של עסקה ו/או על מספר עסקאות (לרבות ביחס ללקוח מסוים).

8.11.החברה גם רשאית, שלא לספק מוצר מסוים, במידה והמוצר אזל במלאי ו/או שחלה טעות במחיר/במפרט. במקרה כזה העסקה תבוטל והלקוח יזוכה בהתאם.

8.12.החברה תודיע למבצע ההזמנה על היעדר אישור לביצועה העסקה ו/או ביטול העסקה ו/או הצבת תנאים לביצוע העסקה בסמוך לכך.

8.13.משיקוליי יעילות כלכלית ו/או תפעולית מובהר כי החברה רשאית שלא לאפשר ביצוע הזמנה במחיר מינימום ו/או במספר יחידות של מוצרים. החברה גם רשאית שלא לאשר הזמנה מאותן סיבות.

8.14.החברה אינה מתחייבת על המשך שיווקו של מוצר לתקופה כלשהי והחברה רשאית להפסיק, באופן מידי שיווק של מוצר וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי ומכל סיבה שהיא.

9. שקילה וכמויות

9.1. חלק מהמוצרים הינם מוצרים הנמכרים לפי משקל או יחידות. בנסיבות הללו, לא ניתן לבצע כמובן הזמנה מדויקת לפי משקל, ועל הלקוח לציין במסגרת ההזמנה את המשקל בקירוב שהוא מעוניין בו מהמוצר. מובהר, כי המשקל המוצר שישלח ללקוח יהיה שונה ולא יהיה זהה באופן מדויק זהה למשקל שננקב בהזמנה ע"י הלקוח.

9.2. מובהר, כי לגבי מרבית המוצרים המדובר במוצרים שהינם לאחר פעולות התאמתו לרכישה לפני הלקוח ושקילת המוצר מתבצעת לאחר פעולות אלו. יחד עם זאת, מובהר כי חלק מהמוצרים עשויים לאבד ממשקלם עד הגעתם ללקוח, כתוצאה מתהליכים טבעיים כגון אידוי נוזלים וכדומה. לגבי חלק מהמוצרים, שקילתם מתבצעת לפני פעולות ניקוי ו/או התאמתו לרכישה לפני הלקוח. כתוצאה מפעולות אלו עשוי להיות המשקל של המוצר שמגיע בפועל ללקוח נמוך יותר. לגבי מוצרים אלו יופיע במסגרת האתר הבהרה כי משקל המוצר המוזמן הינו ברוטו ו/או הודעה בנוסח דומה.

9.3. אספקת המוצר והתשלום עבור המוצר יהיה בהתאם לשקילה בפועל של המוצר שהוזמן.

9.4. החברה שומרת לעצמה את הזכות שלא לאפשר משלוח מוצרים מסוימים מתחת למספר יחידות מסוים ו/או משקל מסוים.

10. אופן ומועדי אספקת המוצרים

10.1.שירות המשלוחים והאספקה של החברה מתבצע לאזורי חלוקה שונים המצויים כולם בגבולות מדינת ישראל, לפי החלטת החברה. החברה רשאית לשנות אזורי חלוקה אלו, לפי שיקול דעתה והינה רשאית להוסיף או להסיר אזורי חלוקה בכל עת. החברה אף רשאית להתנות חלוקה באזורים מסוימים בתנאים שונים ו/או בתוספת תשלום. את אזורי החלוקה העדכניים ניתן לבדוק בפרסום באתר. לכן בטרם ביצוע הזמנה על הלקוח לבדוק באתר את מועד האספקה הקרוב ליישוב אליו מיועד המשלוח.

10.2.מובהר, כי יתכנו פערים בין תעריפי דמי המשלוח ומגבלות על מגבלת המינימום להזמנה בין אזורי חלוקה שונים.

10.3.התחייבות החברה למועדי אספקת המוצרים ולאזורי החלוקה הינה למועדים המפורסמים במסגרת האתר. החברה רשאית לדחות את מועד אספקת המוצרים בעד 2 ימי עסקים. ככל ותחול דחייה במועדים כאמור, יקבל הלקוח הודעה על כך ממוקד שירות הלקוחות של החברה.

10.4.ככל והלקוח מעוניין במועד אספקה אחר ו/או בביצוע אספקה פרטנית אליו – יפנה הלקוח למוקד שירות הלקוחות של החברה. הפרטים המלאים לגבי משלוח פרטי ימסרו ללקוח בעת פניה למוקד הלקוחות של החברה.

10.5.החברה תדאג לאספקת כל מוצר הנרכש באתר לכתובת בישראל בהתאם לפרטים שהושארו ע"י הלקוח בעת ביצוע ההזמנה. משלוח המוצרים יבוצע החברה או באמצעות שירות משלוחים אחר.

10.6.באופן רגיל החברה תעשה מאמץ לבצע את האספקה עד לבית הלקוח. יחד עם זאת, במקרים מתאימים החברה תהיה רשאית להעמיד את המוצרים ללקוחות בכתובת סמוכה, אשר תתואם עם הלקוח מראש, מטעמים ביטחוניים ו/או משיקולים לוגיסטיים של החברה. ביישובים קטנים, קהילתיים, כפרים, מושבים קיבוצים וכיוצ"ב, המוצר עשוי להיות מסופק לסניף הדואר או לכתובת אחרת מרכזית ביישוב וכיוצ"ב, והלקוח יקבל הודעה מתאימה בעניין. על הלקוח להיות ערוך לכך ולקליטת המשלוח בנקודה האמורה.

10.7.החברה, רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, וללא כל חובה מצידה, לבצע את האספקה, במידת האפשר, למקום אספקה ו/או במועד אספקה חלופיים שיימסרו לה על ידי הלקוח, וזאת על חשבונו על הלקוח.

10.8. בנוסף, החברה רשאית לאפשר ללקוח, בתיאום עימה לאסוף את ההזמנה במקום שייקבע על ידי החברה.

10.9.החברה מתחייבת לספק רק הזנות שאושרו ושולמו במלואן, ואשר המוצרים המוזמנים נמצאים במלאי. החברה משתדלת לעדכן באתר בנוגע למוצרים החסרים במלאי. עם זאת יתכן כי מוצר החסר במלאי מופיע באתר כזמין לאספקה. מובהר, כי החברה עצמה אינה מתחייבת להחזיק מלאי מוצרים מסוים ורכישת המוצרים על ידי הלקוחות הינה רק על בסיס הזמנות שאושרו ע"י החברה.

10.10. מועדי האספקה הינם בהתאם למועדים המפורסמים באתר החברה. בשגרה מועדי האספקה הינם בימים א' - ה' בין השעות 7:00 עד 16:00, וביום ו' ו/או בערבי חג בין השעות 7:00 עד 13:00 בלבד, לא כולל ימי שבת, חגים ומועדים.

10.11. זמן האספקה המשוער יימסר ללקוח והוא ינוע בטווחי זמן של כשעתיים (בימים א-ה) וכ- 3 שעות בימי ו וערבי חג. מובהר, כי חרף האמור, עשויים להיות עיכובים בזמן האספקה בעקבות גורמים שלא קשורים לחברה.

10.12. מובהר כי הלקוח אינו זכאי לקבל פיצוי כלשהו בשל עיכוב בהגעת המשלוח אליו (ו/או חלקו) . ככל והלקוח לא קיבל את המשלוח ו/או חלקו, תעמוד ללקוח הזכות לבטל את הרכישה לגבי המוצרים שלא סופקו, מבלי לשלם דמי ביטול, או לבקש משלוח מחודש של המוצרים שלא סופקו ללקוח. החברה לא תהייה אחראית בשום מקרה לנזק כלשהוא (ישיר ו/או עקיף) שנגרם ו/או העשוי להיגרם בשל אי אספקת המוצר.

10.13. מבלי לגרוע מהאמור, החברה לא תהיה אחראית לכל איחור או עיכוב באספקה ו/או לאי-אספקה שנגרמו כתוצאה מכוח עליון ו/או מכל אירוע שאינה בשליטתה לרבות (אך לא רק) שביתות, השבתות, אירועים ביטחוניים וכדומה.

10.14. החברה תספק את הזמנת המוצרים במלואה כפי שזו אושרה, אלא אם תואם אחרת עם הלקוח. במקרה בו האספקה לא סופקה במלואה, על הלקוח לעדכן באופן מיידי את שירות הלקוחות של החברה. במקרה כזה, החברה שומרת לעצמה את הזכות לספק את המוצרים החסרים למקום
האספקה וזאת בתוך שלוש שעות ממועד ההודעה על האספקה החסרה ו/או לזכות את הלקוח בגין

מוצרים חסרים כאמור.
10.15. מובהר, כי במידה ואין ביכולתה של החברה לבצע את האספקה מכל סיבה שהיא, תימסר על כך

הודעה ללקוח והצדדים ינסו להגיע לפתרון מוסכם אחר אפשרי לאספקת המוצרים. מובהר כי החברה רשאית לבטל כמובן את ההזמנה במקרים כאמור.

10.16. חלק מהמוצרים עשויים לכלול דמי משלוח. דמי המשלוח המפורטים באתר אינם כוללים הובלה חריגה ו/או משלוח מיוחד. החברה תהיה רשאית לגבות תשלום נוסף על דמי המשלוח בגין הובלה חריגה ו/או משלוח מיוחד.

10.17. במקרים מסוימים, תעמוד ללקוח גם האפשרות לאיסוף עצמי של המוצרים. איסוף עצמי יתבצע רק בתיאום מול שירות הלקוחות של החברה. יוטעם כי יתכנו עיכובים קלים של עד כשעה ממועד איסוף המוצרים שסוכם מול החברה.

10.18. נעשתה העסקה בכרטיס אשראי וחברת כרטיסי האשראי או גוף אחר שעמו התקשרה החברה לביצוע סליקת כרטיסי אשראי, גבו תשלום כלשהוא בעד סליקת כרטיס האשראי בעסקה שבוטלה, רשאית החברה לחייב את הלקוח גם בתשלום שנגבה ממנה.

10.19. החברה רשאית לדרוש, במועד אספקת המוצר, וכתנאי לאספקת המוצר, את חתימתו של האדם אשר מבקש לקבל לידיו את המוצר וכן הצגה של תעודת הזהות שלו. בנוסף החברה רשאית לדרוש, כתנאי לאספקת המוצר את נוכחותו של בעל כרטיס האשראי באמצעותו נרכש המוצר בעת מסירת
המוצר ו/או הצגת תעודת זהות של בעל כרטיס האשראי ו/או חתימתו של בעל כרטיס האשראי על גבי שובר כתנאי למסירה המוצר.

10.20. הלקוח מתחייב לנוכחותו האישית ו/או לנוכחות בגיר אחר מטעמו (מעל לגיל 18) מטעמו במקום האספקה במועד האספקה בכדי לקבל את המשלוח. ידוע ללקוח ככל והוא לא יקיים התחייבות – הוא
יישא באחריות הבלעדית הנובעת מכך (וכי החברה לא תישא בכל אחריות בעניין) והלקוח מוותר בזאת על כל טענה ו/או דרישה הנובעות ו/או קשורות בקשר לכך.

10.21. מובהר כי החברה לא תישא באחריות כלשהי למקרה בו הלקוח סרב לקבל את המוצרים (או חלקם) ו/או לא אסף את המוצרים בעצמו בתיאום עם החברה כמפורט לעיל והלקוח מוותר מראש על טענה בעניין.

10.22. הלקוח יבדוק את המשלוח מיד לאחר קבלתו ובכלל זאת את החשבונית/ תעודת משלוח/ קבלה שצורפה למשלוח. בדיקת המשלוח, לרבות התאמת המוצרים שסופקו בהתאם להזמנה, הינה באחריותו הבלעדית של הלקוח.

10.23. במקרה של פערים ו/או אי התאמה בין החשבונית למשלוח שהתקבל ו/או ל הזמנה מוצרים או בכל עניין אחר בקשר להזמנה ו/או המשלוח, על הלקוח לפנות באופן מיידי למוקד שירות הלקוחות של החברה.

10.24. בנוסף, על הלקוח לבדוק את המוצר מיד עם קבלתו. במידה שהלקוח קיבל את המוצר כשהוא פגום, ו/או בשונה ממה שהזמין - עליו לפנות מידית לשירות הלקוחות של החברה. בנוסף, הלקוח מתחייב לאחסן את המוצר בהתאם להוראות האחסון שיש למוצר עד להחזרתו ו/או החלפתו.

10.25. קבלת הלקוח את המשלוח, מבלי שפנה באופן מיידי לשירות הלקוחות של החברה - מהווה ויתור מוחלט ובלתי חוזר על כל טענה ו/או דרישה בקשר ההזמנה, לרבות לעניין אי התאמה בין המוצרים שסופקו בפועל להזמנה.

10.26. המוצרים מגיעים מצוננים ברכב קירור מבוקר לפי דרישות משרד הבריאות.

10.27. כלל המוצרים יוצאים מבית העסק מצוננים (מלבד מוסים וקינוחים קפואים אחרים שיכולים להגיע קפואים). במקרה של מוצרים הדורשים חימום (קישים, לזניות, קציצות וכו) באחריות הלקוח לחמם בסמוך למועד האירוע (דף הוראות חימום מצורף עם ההזמנה).

 

11. ביטול עסקה / החזרת מוצרים (לא חל על מוצרי מזון) 


11.1.ביטול עסקה תתבצע בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א - 1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן") והתקנות שהותקנו על פיו. בכל סתירה שבין הוראות החוק והתקנות לתנאי השימוש האמורים, יגברו הוראות החוק והתקנות וביטול העסקה תתבצע באמצעות המנגנונים המפורטים שם. מבלי לגרוע מהאמור, יפורטו הדברים הבאים:

11.2.כל עוד לא ניתן אישור להזמנה, רשאי הלקוח לפנות למוקד ההודעות של החברה ולבקש לשנות ו/או לבטל את ההזמנה. מובהר, שכלל לא ניתן לבטל עסקאות על מוצרי מזון לאחר אישורה של הזמנה. על אף האמור לקוח יוכל לפנות בבקשה לשנות ו/או לבטל הזמנה אשר אושרה אל מול לשירות לקוחות החברה ובלבד שפנייה זו תתבצע עד לא יאוחר מ-2 ימי עסקים מלאים לפני מועד האספקה. לאחר המועד האמור, לא יתקבלו, בקשות לשינוי או ביטול.

11.3.במקרה של ביטול הזמנה (שטרם אושרה), תחזיר החברה ללקוח, בתוך 14 ימים מיום שמסר הלקוח לחברה הודעה על רצונו לבטל את העסקה, את התשלום ששולם בפועל ע"י הלקוח (ככל ואכן חויב) בגין העסקה. בנוסף, החברה תבטל את חיובו של הלקוח בתשלומים נוספים (ככל וישנם) בגין העסקה. החברה תמסור ללקוח הודעה על ביטול חיוביו. מובהר כי החברה תהא רשאית, לפי שיקול דעתה, לגבות (ובכלל זאת באמצעות קיזוז מהכספים ששולמו ע"י הלקוח) דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר העסקה או 100 ₪, לפי הנמוך מבניהם.

11.4.ככל והחברה נאלצה לשאת בעלויות סליקת אשראי בגין ביטול עסקה, יחויב הלקוח בעלויות הסליקה על פי שיקול דעתה של החברה.

12. שירות לקוחות

12.1. החברה מפעילה שירות לקוחות בטלפון :097670133 ובדוא"ל galisbakery.events@gmail.com וו/או בוואטס אפ שמספרו 0555529105;

12.2. ניתן לפנות לשירות הלקוחות בקשר לאתר ופעילותו ובשאלות לגבי המוצרים בשעות הפעילות 7:00- 16:00 בימים א-ה.

13. אמצעי תשלום באתר

13.1.ביצוע תשלום באתר הוא באמצעי התשלום הבאים: 13.1.1. כרטיסי אשראי שהונפקו על ידי בנק בישראל ואשר החברה פעילה מולם. החברה פועלת נכון למועד זה מול ישראכרט, ויזה, מסטרקארד, דיינרס ואמריקן אקספרס;

13.2.ברירת המחדל בביצוע עסקה באמצעות האתר, היא חיוב הלקוח בתשלום אחד בגין העסקה שביצע אלא אם כן קיימת ונבחרה ע"י הלקוח אפשרות לביצוע תשלומים על ידי הלקוח.

13.3.החברה עשויה לאפשר בעסקאות מסוימות עסקאות תשלומים בקרדיט.

13.4.הלקוח מצהיר כי הוא מודע להוראות החוק והתקנות הנוגעות לביצוע עסקאות באמצעות כרטיסי אשראי ובפרט בכל הנוגע לביצוע עסקאות רכישה מרחוק ו/או עסקת רכישה טלפונית ו/או עסקה באמצעות האינטרנט. כל טענה לשימוש לא מורשה בכרטיס האשראי ו/או שימוש בלתי חוקי אחר וכד' - תופנה לחברת האשראי ולא תהא ללקוח כל טענה ו/או תביעה כנגד החברה.

14. שונות

14.1.רישומי החברה, ככל וקיימים, בדבר פעולות המתבצעות באמצעות ו/או באתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.

14.2.החברה רשאית, אך לא מחויבת, לאכוף את הוראות תנאי שימוש זה ולפעול בכל מקרה בו עלה חשש סביר להפרה של תנאי השימוש מצד משתמש או צד ג' כלשהו.

15. הדין החל

הדין החל לגבי האתר ופעילותו הן דיני מדינת ישראל. פרשנותו של מסמך תנאי שימוש זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו, ייעשו בהתאם לדיני מדינת ישראל, ויתבררו במידת הצורך, בבית המשפט המוסמך ברחובות ובמחוז המרכז.

16. מסמך זה עודכן לאחרונה בתאריך 31/08/2023 .

המסמך ותנאיו ניתנים לשינוי בכל עת ע"י החברה. נוסח תנאי השימוש כפי שהוא מפורסם באתר הינו הנוסח הקובע בכל עת.

 

רכיבים אלרגניים: מוצרינו עשויים להכיל עקבות של חומרים אלרגניים הנמצאים בפס הייצור
החברים של גלי’ס
רוצים להתעדכן במבצעים? מלאו פרטיכם ולחצו שליחה
כתובתנו:
רחוב התע"ש 20 כפר סבא,
בית הפעמון
0

עגלת הקניות שלי

תמונה מוצר כמות מחיר מחיקה
סה"כ לתשלום: